[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
 

หน้าที่ของงานตรวจสอบภายใน  ดังนี้
1.       กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
2.      ตรวจสอบผลการปฏิบัติ การดำเนินงาน การเงิน การบัญชีและพัสดุ และ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน / โครงการที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและนโยบายของรัฐบาล
3.       จัดทำระบบการควบคุมภายใน  กฎบัตร รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในให้แก่กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
4.       ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน ด้วยการอบรม สัมมนา  ประสานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
5.       ประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6.       สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7.       ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell