ชื่อ - นามสกุล :ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
ตำแหน่ง :หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม :